Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Helpu Bobl i Fod Ar-Lein
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Helpu Bobl i Fod Ar-Lein

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein. Mae Cyfeillion Digidol yn wyneb dibynadwy gall unigolion droi tuag, a all wneud byd o wahaniaeth i’w hyder digidol.

Yn y sesiwn hon byddwn yn:
- Trafod pwysigrwydd dod i adnabod rhywyn er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion.
- Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein.
- Os yn berthnasol, canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor tros alwadau ffôn a galwadau fideo.
- Adolygu offer digidol i ysbrydoli ac ymgysylltu â phobl, a’u a chyfeirio at adnoddau ar gyfer dysgu ymhellach.


Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Jun 14, 2022 10:00 AM in London