Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Diogelwch Ar-lein a Newyddion Ffug
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Diogelwch Ar-lein a Newyddion Ffug

Yn y weminar hon byddwn yn:
Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, sy’n cynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn.
Trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein.
Trafod newyddion ffug a sut i adnabod gwybodaeth ddibynadwy.

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg

Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Oct 13, 2021 02:00 PM in London

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Digital Communities.