Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Offer Digidol ar gyfer Cyfieithu
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Offer Digidol ar gyfer Cyfieithu
14:00-15:30

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg

Weithiau, gall cyfathrebu gyda amryw o fobl fod yn heriol pan nad yw iaith gyffredin yn cael ei siarad. Nid yw'r defnydd o gyfieithydd i gefnogi sgwrs ar gael bob tro. Mae offer cyfieithu digidol yn cynnig dull amgen o sgwrsio ag unigolyn a chynulleidfaoedd ehangach. Bydd y sesiwn hon yn:
• Darparu trosolwg o'r offer cyfieithu digidol sydd ar gael ar ddyfeisiau Android, Apple a Microsoft.
• Trafod nodweddion allweddol yr offer cyfieithu digidol hyn.
• Egluro sut i ddefnyddio'r offer cyfieithu.


Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Mar 23, 2023 02:00 PM in London

Loading
* Required information