Meeting Register Page

Meeting banner
Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik në respektim të aspekteve mjedisore (Prokurimi Publik i Gjelbër-PPGJ/ Green Public Procurement-GPP) - Pjesa 1
Në këtë trajnim online të hapur do të trajtohet:
‒ Çfarë është Prokurimi Publik i Gjelbërt (PPGJ)? Diskutim mbi objektivat kryesore dhe arsyetimet e politikave të PPGJ, rolet në axhendën e organizatave ndërkombëtare, rëndësinë e tij në procesin e anëtarësimit në BE;
‒ Çfarë kemi mësuar deri tani për zbatimin e PPGJ në nivel europian, çfarë është zbatuar në Shqipëri;
‒ Prezantimi i kuadrit të ri ligjor shqiptar për PPGJ: diskutimi i dispozitave kryesore ligjore dhe përdorimi i tyre në zbatimin e PPP;
‒ Prezantimi i Metodologjive të PPGJ të zhvilluara nëpërmjet projekteve të Bankës Botërore “Zhvillimi i PPGJ në Shqipëri” dhe “Zhvillimi i një Mjeti Monitorues të PPGJ në Shqipëri”;
‒ Prezantimi i Metodologjisë Praktike për Zbatimin e Prokurimit Publik të Gjelbër në Shqipëri’: rregulla të përgjithshme, 18 grupe produktesh;
‒Prezantimi i 'Metodologjisë Udhëzuese për Aplikimin e Efiçiencës së Energjisë në Prokurimin Publik' ose 'Nëse duam të arrijmë efiçencën e energjisë përmes prokurimit tonë si duhet të vazhdojmë?';
‒ Prezantimi i “Kuadri monitorues për PPGJ në Shqipëri” dhe mjeti Monitorues.
Loading
* Required information