Meeting Register Page

Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik në respektim të aspekteve mjedisore" (Prokurimi Publik i Gjelbër/ Green Public Procurement-GPP) - Pjesa 2
Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik në respektim të aspekteve mjedisore" (Prokurimi Publik i Gjelbër/ Green Public Procurement-GPP) - Pjesa 2
Në këtë trajnim online të hapur do të trajtohet:
‒ Trajnim operativ: udhëzime praktike të bazuara në raste studimore për zbatimin e PPGJ pas procesit të PP-së në grupet e produkteve të zgjedhura (raste-studime);
‒ Aspektet ligjore: parimet e përgjithshme, fazat e procesit të prokurimit dhe dokumentet ku përfshihet PPGJ;
‒ Qasja strategjike: si sigurohemi që të arrijmë objektivat e prokurimit dhe të minimizojmë rrezikun (nevojat, oferta/furnizimi i tregut, verifikimi, klauzola të kontratës);
‒ Nëse kriteret e propozuara nga mjetet e disponueshme nuk mbulojnë nevojat tona ose ofertën e tregut, si t'i hartojmë kriteret e gjelbra që përshtaten më mirë me kontekstin tonë të prokurimit (burimet e dokumentacionit, përshtatja e kritereve ekzistuese);
‒ Identifikimi dhe diskutimi i problemeve të mundshme të zbatimit të parashikuara nga ekspertët e prokurimit që marrin pjesë në trajnim.
Loading
* Required information