Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy'n Byw gyda Dementia
Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg
Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar sut y gall offer digidol gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia mewn ffordd ddiogel.
Byddwn yn trafod:
· Seinyddion clyfar.
· Gweithgareddau hel atgofion.
· Cael gafael ar gerddoriaeth ar-lein.
· Apiau ar gyfer gweithgareddau gwahanol gan gynnwys gweithgareddau synhwyraidd


Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Sep 7, 2022 10:00 AM in London

Loading
* Required information