Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Cyflwyniad i Bodlediadau
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Cyflwyniad i Bodlediadau

Yn y sesiwn hon byddwn yn:

- Archwilio pwrpas creu podlediad, a gofyn beth yw budd cychwyn a gwrando ar bodlediadau.
- Datgan faint mor syml mae mynd ati i greu podlediad eich hyn.
- Trafod y technoleg tu ôl i bodlediadau, a dangos i chi pa offerynnau sydd ar gael i'ch helpu.

Fydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal yn Gymraeg.

Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Jun 29, 2022 01:30 PM in London

Loading
* Required information