Meeting Register Page

Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Hel Hanes Digidol
Hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru - Hel Hanes Digidol

Oes ganddoch chi ddiddordeb darganfod mwy o wybodaeth am hanes eich miltir sgwar? Neu’n awyddus i ddysgu mwy am enwau hanesyddol Cymru?

Yn y sesiwn hon byddwn yn:
- Trafod pam ei fod yn bwysig i ddysgu am ein hanes a’i gofnodi.
- Rhoi trosolwg o adnoddau lleol a chenedlaethol ar gyfer cofnodion hanesyddol.
- Eich cyfeirio at wybodaeth ac offer chwilio ar gyfer adnabod hanes Cymru trwy bodlediadau, cyfryngau cymdeithasol a Google.


Er mwyn i ni allu deall eich galluoedd a'ch anghenion, byddai'n wych pe gallech chi lenwi'r ffurflen hon. Mae hyn er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein cyrsiau hyfforddi, a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. Bydd ymatebion o'r ffurflen hon hefyd yn cael eu defnyddio i wella ein dealltwriaeth o'r pellter a deithir i'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi

So that we can understand your abilities and needs, It would be great if you could complete this form. This is so that we can continue to develop our training courses, and provide a high-quality service. Responses from this form will also be used to improve our understanding of the distance travelled for the people we support

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

May 25, 2022 01:30 PM in London