Meeting Register Page

Развивање на иновативноста преку проектни активности во основното образование
Презентирање и дискусија за добри практики од реализација на проекти во основното образование во насока на поттикнување на иновативноста и претприемачкиот дух кај учениците

Nov 9, 2021 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Startup Macedonia.