Zoom Logo

kennissessie Natuurcompensatiebank - Speaker view
Eline van de Veen
01:14:34
Wie vult de NCbank?
Irene Gemeente Den Haag
01:14:38
gaat het om beheermaatregelen of om aanleg nieuwe natuur
Iwan Reerink - K3 Gebiedsontwikkeling
01:15:19
Is er ook subsidie voor de waardedaling van de grond (van landbouwwaarde naar natuurwaarde)?
Eline van de Veen
01:15:43
Wat voor soort natuur? stikstof...mmmmm natuur?
Martin Brussaard, Provincie Utrecht
01:16:04
Moet de natuur eerst gerealiseerd zijn voordat de activiteiten worden uitgevoerd waarvoor compensatie nodig is?
Leonie van der Voort
01:16:28
Heb ik het goed begrepen dat een gerealiseerd natuurgebied ook aangewezen gaat worden als N 2000 gebied? En we daarmee dus meer N 2000 gebieden gaan creëren?
Eline van de Veen
01:17:08
Is deze webinar terug te kijken?
Bart van Engeldorp Gastelaars
01:17:13
Hoe lang is de eerste subsidieregeling open?
Erik Sonder I Bosgroepen
01:17:24
Krijgt aangelegde natuur de status van N2000?
Philip
01:17:59
Hoe voorkom je dat herstelmaatregelen die sowieso zullen worden uitgevoerd via de NCB gebruikt worden voor stikstofcompensatie? Op die manier zouden deze investeringen in natuurherstel de facto bijdrage aan extra stikstofuitstoot.
Hesper Schutte
01:18:03
Welke voorbeelden van stikstofgevoelige natuur zijn er en wordt er ook onderzocht of deze natuur daadwerkelijk overeind kan blijven met de stikstof hoeveelheid die er in de lucht hangt?
Rachel Kos-Hartman
01:18:11
Afd. evenementen RVO: Iedere deelnemer ontvangt na afloop een mail met een terugkijklink, de sessie is dus terug te kijken.
Lukas Steenbrink
01:19:15
Moet je eigenaar zijn van de grond of kun je ook subsidie aanvragen als je terrein beheerder bent op basis van een beheersovereenkomst waarin je beheert als zijnde de eigenaar
Meike van Ballegooijen-Post
01:19:41
Moet de nieuwe natuur naast een N2000 gebied liggen of mag het "overal" zijn?
william.vandijk
01:19:54
Wordt hetzelfde type natuur gecompenseerd of gaat het om oppervlakte?
gerard koopmans
01:20:20
Dat hangt erg van een eventuele waarderdaling vergoeding is
Martien Mols
01:20:30
Hoe
Torben Mulder
01:20:52
Is er een minimale omvang vastgesteld voor de aan te leggen compensatienatuur?
Vink
01:21:22
hoe wordt voorkomen dat de subsidie voor de ontvanger ongeoorloofde staatssteun vormt?
Irene Gemeente Den Haag
01:21:54
mogen de beheermaatregelen ook in N2000 gebied liggen?
Herrick
01:22:00
Worden de antwoorden op de vragen die in de chat gesteld worden ook nog verspreid onder de deelnemers (achteraf, zodat je het na kan lezen)?
Eline van de Veen
01:22:01
Kan iedere grondeigenaar aanvrager zijn?
Daan Martens provincie Utrecht
01:22:22
De NCB levert straks nieuwe natuur op, maar het gaat natuurlijk (primair) over het mogelijk maken van ontwikkeling die compensatie vereisen. Hoe zit dat juridisch in elkaar?
Teun vd Werf
01:22:24
Wat zijn de kwaliteitseisen, en hoe specifiek worden deze gedefinieerd?
Irma Kouwenhoven
01:23:24
Is de compensatie voor eigen projecten, of kan je gerealiseerde natuur door de compensattiebank ook door andere gebruikt worden als ompensatie?
Martien Mols
01:23:37
Hoe past de inzet van deze natuurcompensatiebank binnen de verplichte natuurcompensatie vanuit het provinciale beleid (omgevingsverordening binnen OW, op basis van het Bkl)?
Wendy Vercruijsse
01:24:17
Kun je ook subsidie aanvragen als rijksprogramma (PAGW) om gronden te kopen en om te vormen naar natuur?
Esther Marsman
01:24:17
Wat is de status van de nieuwe natuur? Ik lees in de stukken een tijdelijke beschermde status, maar ook onderdeel van NNN en N2000. Wordt de nieuwe natuur ook opgenomen in de provinciale NBP-plannen? Is er een relatie met SNL-subsidie?
Bart van Engeldorp Gastelaars
01:24:17
Maar bij gebiedstransities met bestaande functies, zijn er talloze verschillende grondeigenaren. De potentie voor nieuwe natuur is er, maar toestemming van alle eigenaren is vaak niet mogelijk. Is dan toestemming van de gemeente om de verkenning te doen dan voldoende?
Katalin Szántó
01:24:47
krijgt aangelegd natuur status Natura 2000?
Torben Mulder
01:25:06
Hoe lang zal de procedure gaan duren voor het beoordelen van de ontvangen subsidieaanvragen?
Aart-Jan (Dekker gebiedsontwikkeling)
01:25:26
Goedemorgen, kunnen we deze webinar terugkijken? Ik vind dat jullie het helder uitleggen!
Wendy Vercruijsse
01:25:28
Kun je ook subsidie aanvragen als rijksprogramma (PAGW) om gronden te kopen en om te vormen naar natuur?
Mirjam Broekmeijer
01:25:47
Aangelegde natuur krijgt volgens mij status N2000 als het daadwerkelijk gekoppeld wordt aan een vergunning.
Daan Custers - PNB
01:26:09
Hoe en wanneer worden provincies betrokken, en op welk niveau, bij aanvragen in de desbetreffende provincie?En bij gebieden net over een provinciegrens, wordt de aanliggende provincie dan ook betrokken?Dit in relatie met de nieuwe Natura2000(?) locaties en de eindverantwoordelijkheid die een provincie daar voor heeft?
Lukas Steenbrink
01:29:30
Is het mogelijk NCB in te zetten als cofinanciering bij projecten die al gedeeltelijk gedekt zijn door subsidie
Imre Schuitemaker
01:29:57
Wordt er vanuit NCB nog aangegeven welke habitattype gerealiseerd moet worden of is dat geheel afhankelijk van wat er uit de haalbaarheidsonderzoeken komt?
BerryLucas
01:30:10
Wat is de koppeling tussen de te compenseren toekomstige projecten en de compensatienatuur? Vergelijkbare natuur ? Vergelijkbare oppervlakten? Kwaliteitsimpulsen in natuur in ruil voor toegestane stikstofuitstoot enz.?
Martin Brussaard, Provincie Utrecht
01:30:58
kan een terreinbeheerder ook grond aankopen met financiering uit de NCB om het in te richten voor natuur?
Leonie van der Voort
01:31:15
Als er nieuwe n 2000 gebieden bij komen , heeft dit dan gevolgen voor omliggende bedrijven?
bouwmee
01:31:26
De natuur wordt uitgebreidt en of hersteld.
bouwmee
01:31:49
Dit is maar tijdelijk want de stikstofuitstoot blijft gelijk hoe zit dit
Richard en Seline van SBB
01:33:01
Gaat dit vooral over bossen, graslanden, water ?
Imre Schuitemaker
01:33:43
Is er nog een minimum van hoe groot het te ontwikkelen gebied moet zijn?
Monique Lueb (NL)
01:33:48
mag je al begonnen zijn met een onderzoek (eigen uren en/of uitbesteed), vóór indiening? (dat uren/kosten vanaf indiening subsidiabel zijn)
Teun vd Werf
01:33:50
Is er een doelstelling voor een aantal hectares (of iets anders) om de ncb mee te vullen voor een bepaalde tijd? Zo ja, wat gebeurt er als dit niet gehaald lijkt te worden?
Daan Martens provincie Utrecht
01:34:15
Aanwijzing als N2000 leidt dan neem ik aan ook tot uitbreiding van de stikstofgevoelige habitattypen (hexagonen) in Aerius en voedt daarmee de zorgen vanuit de agrarische sector?
Daan Custers - PNB
01:34:35
Als de N2000 status pas wordt opgelegd bij het moment dat de compensatie nodig is, hoe is de tussentijdse juridische bescherming dan geborgd?
Meike van Ballegooijen-Post
01:34:49
De haalbaarheidsstudie subsidie loopt tot juni 2023. Wordt het daarna verlengd? Of kun je alleen maar het komende halfjaar inspringen bij de ncb?
BerryLucas
01:35:16
Worden kaarten en informatie over de compensatiebank-projecten openbaar? (kunnen als voorbeeld dienen voor geinteresseerden).
Mirjam Broekmeijer
01:35:30
KOMEN ER OOK ANTWOORDEN OP ALLE VRAGEN IN DE CHAT?
Miranda Braspennincx
01:36:05
al eerder door iemand gesteld maar hoe wanneer worden provincies betrokken
william.vandijk
01:37:06
Als vanuit NCB stikstofgevoelige nieuwe habitats gerealiseerd worden die de status N2000 krijgen. Wat voor gevolgen heeft dat voor stikstofvergunningen van omliggende bedrijven?
Wendy Olivier
01:37:06
U ontvangt volgende week een email waarin alle vragen uit de chat beantwoord zijn in een overzicht.
Mirjam Broekmeijer
01:37:06
Wat betekent uitbreiding met gronden uit NCB voor vergunningverlening NBwet t.a.v. stikstof?
Mirjam Broekmeijer
01:37:15
Nieuwe berekeningen en kaarten in AERIUS?
Richard en Seline van SBB
01:37:47
biedt dit ook mogelijkheden voor aanleg van landschapselementen als heggen, lanen, sloten etc?
Frederike Scholten
01:38:09
wordt de grond opgenomen in het NN en komt het daarna in aanmerking voor subsidie voor beheer (SNL)
Erik Sonder I Bosgroepen
01:38:55
Wat zijn de budgetten die beschikbaar zijn voor de haalbaarheidsstudie en de uitvoering van de maatregelen?
mobielewerkplek
01:39:07
Komt ontwikkelen weidevogelnatuur inclusief extensivering agrarisch gebruik en al of niet in combinatie met bloemrijk grasland in aanmerking?
Leonie van der Voort
01:39:22
Graag reactie op vraag effecten op bedrijven bin nieuwe n 2000 gebieden!
Dick Schipper - Gemeente Hellendoorn
01:39:28
Hoe kunnen projecten die stikstof produceren gebruik maken van natuur ter compensatie die via NCB is gerealiseerd?
Maaike Beld WSRL
01:39:35
Komen de antwoorden voor iedereen beschikbaar?
Miranda Braspennincx
01:39:41
hoe wordt omgegaan met de status N2000 in relatie tot omliggende gebruiksfuncties wat betreft schaduwwerking
Steven
01:40:08
Is co-financiering nodig voor de subsidie?
Richard en Seline van SBB
01:41:08
is aankoop van grond een maatregel welke vergoed worden.
Hesper Schutte
01:41:21
Is 30 juni de regeling gesloten?
gerard koopmans
01:41:21
die afwaardering is echt heel belangrijk
Naomi
01:42:15
Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is om natuur aan te leggen op een bepaald gebied, ben je dan verplicht om dit uit te gaan voeren of mag je hier je nog op bedenken?
Richard en Seline van SBB
01:42:18
dank u wel.