webinar register page

Webinar banner
VIAC - VCCI Cần Thơ | Lớp đào tạo Chế tài Bồi thường thiệt hại
Hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp có thể vận dụng chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và có những hiểu biết thực tiễn về chế định bồi thường thiệt hại được quy định trong CISG, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức khóa đào tạo với chủ đề "CHẾ TÀI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HỢP ĐỒNG VÀ MỘT SỐ LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP"

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký vui lòng liên hệ:

- Ms. Phương Trà – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Email: tra.nguyen@viac.org.vn - SĐT: 028 3932 9555

- Ms. Trà My – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ)
Email: vccicanthoco@gmail.com – SĐT: 029 2382 4918

Oct 27, 2021 08:00 AM in Vietnam

* Required information
Loading