webinar register page

Webinar banner
DUGA LIVE Webinar : ”Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle"
วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้ทำให้เกิดผลกระทบในภาพรวมของระบบการศึกษาให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งนั้นเริ่มเล็งเห็น และปรับตัว ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ทางการศึกษาที่กล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องกับวิถีการศึกษาแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารสถานศึกษานั้น ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ ติดตามผลในทุกแง่มุม

ISS Consulting จึงร่วมกับ SAP จัดงานสัมนา Webinar ครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

• แพลตฟอร์มบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, การสอบและวัดผล, การออกเกรด, การแนะแนวการศึกษา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ไปจนถึงการจบการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ บุคคลากร ทั้งนักเรียนนักศึกษา หรืออาจารย์ ผู้บรรยาย อย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน

• แพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งครอบคลุมการออกแบบ การกระจาย การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงการประสานงานสื่อสารผลลัพท์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติ และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ในเชิงลึก พร้อมเทคโนโลยีในการเรียบเรียง จัดเก็บ และประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เหล่านี้ด้วย AI เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่วนต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้มีการพัฒนา อย่างตรงประเด็น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Aug 17, 2021 10:30 AM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย DUGA.