webinar register page

Webinar banner
TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI NGÀNH NHỰA | IMPACTS OF AMENDMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION LAWS ON PLASTICS INDUSTRY
Với mục tiêu đó, Revival Waste, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp với Công ty Infoma Markets Vietnam tổ chức Hội thảo trực tuyến "Tác động của luật bảo vệ môi trường sửa đổi đối với ngành Nhựa" với sự góp mặt của các chuyên gia và đại diện từ các ban ngành như Hiệp hội nhựa Việt Nam, Vụ pháp chế Bộ TN &MT, Bộ Công thương. Chương trình hứa hẹn sẽ cập nhật hiện trạng ngành nhựa, cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp nhựa tại Việt Nam phải đối mặt và những thay đổi cơ bản của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi cũng như các chỉ thị của chính phủ về quản lý, tái sử dụng, giảm thiểu rác thải nhựa.

With that goal, Revival Waste, Vietnam Association of Clean Water and Environment in collaboration with Informa Markets Vietnam organized the webinar "Impacts of Amendments on Environmental Protection Laws on plastics Industry". With the participation of experts and representatives from departments such as Vietnam Plastics Association, Legal Department of MONRE, Ministry of Industry and Trade. The program promises to update the current industry position on plastic production and recycling, the opportunities and challenges faced by plastic enterprises in Vietnam and the major changes of amendments on Environmental Protection as well as the government's directives on strengthening management, reusing, recycling and reducing plastic waste.

May 11, 2022 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .