webinar register page

Webinar banner
Predstavitev 2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, 10. 9. 2021, v Uradnem listu objavilo javni razpis, katerega namen je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddaja vloge je možna do vključno 17. decembra 2021.

Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.
Javni razpis se izvaja in financira preko Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Podpora iz tega podukrepa je med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer:

dejavnosti v turizmu,
trgovina,
storitvene dejavnosti,
dodajanje vrednosti lesu,
lokalna samooskrba,
ravnanje z organskimi odpadki,
proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in
številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v Prilogi 12 Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba).

Oct 13, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .