webinar register page

Webinar banner
Seminarium DELab UW "Jak badać czystość powietrza – czyli o wykorzystaniu danych satelitarnych misji Sentinel-5P do wsparcia monitoringu zanieczyszczenia w Polsce", Patryk Grzybowski
Głównym celem badania jest weryfikacja potencjału danych, dostarczanych przez satelitę Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P, S-5P), dotyczących zanieczyszczenia powietrza w troposferze – najniższej warstwie atmosfery – dwutlenkiem azotu (NO2), a także opracowanie odpowiedniego modelu. Ten ostatni ma pozwolić na oszacowanie przyziemnego zanieczyszczenia NO2. Kolejnym celem projektu jest ustalenie związku pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza (na podstawie danych Sentinel-5P) a danymi meteorologicznymi dostarczonymi przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) poprzez model reanalizy ERA5.
Podczas wystąpienia omówione zostaną dotychczas uzyskane wyniki. Patryk Grzybowski porówna je także z danymi GIOŚ oraz udostępnionym przez Komisję Europejską modelem CAMS. Pokazane zostanie również, jaka pogoda sprzyja wzrostom zanieczyszczenia oraz jaka jest ich dystrybucja w czasie i przestrzeni.

May 30, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .