webinar register page

Webinar banner
[HVACR Vietnam] Hệ thống làm mát khu vực: Thúc đẩy chuyển đổi Việt Nam theo hướng phát triển bền vững | District Cooling: Accelerating Vietnam’s Transition Towards Sustainable Growth
Hội thảo bàn về các phương pháp giúp thúc đẩy phát triển hệ thống làm mát khu vực tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh ngày càng tăng; và đó cũng là cách để đạt được những mục tiêu khí hậu. Đồng thời, Hội thảo mang đến nhiều kiến thức quý giá từ các ứng dụng thực tiễn và kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới.
Ngoài ra, nhiều bài học kinh nghiệm từ các dự án tiềm năng và hiện hữu của hệ thống làm mát khu vực, các chương trình năng lượng đô thị đa dạng bao gồm cộng sinh năng lượng công nghiệp và các chính sách thiết thực cũng sẽ được thảo luận trong Hội thảo. Hội thảo cũng giúp hiểu thêm về vấn đề thiết kế, vận hành và cách thức đầu tư vào các dự án Hệ thống làm mát khu vực tại Việt Nam, ASEAN cũng như trên toàn thế giới.

This webinar aims to discuss how to accelerate District Cooling developments in Vietnam, to meet the growing green energy demand, as a way to reach climate targets, and benefit from international best practices and regional experiences. The webinar will include case studies of existing and potential District Cooling projects, different urban energy schemes including industrial energy symbiosis and policy needs. The session will also explore the design, operation, and how to invest in District Cooling projects in Vietnam, ASEAN and Globally.

Jun 7, 2022 03:00 PM in Vietnam

Webinar logo
* Required information
Loading