webinar register page

Webinar banner
VIAC - VCCI Cần Thơ | Lớp đào tạo "Hướng dẫn doanh nghiệp Ngành Nông, Thuỷ sản khắc phục khó khăn trong bối cảnh Covid-19"
Hướng đến mục tiêu cung cấp, hướng dẫn cho doanh nghiệp các thông tin hữu ích liên quan đến tình hình, thị trường xuất nhập khẩu nông thủy sản cùng với đó là phương án khắc phục, hạn chế các thiệt hại đang xảy ra và các rủi ro có thể phát sinh sắp tới, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức lớp đào tạo "Hướng dẫn doanh nghiệp Ngành Nông, Thuỷ sản khắc phục khó khăn trong bối cảnh Covid-19"

Oct 13, 2021 01:30 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).