webinar register page

Webinar banner
Palo Alto Networks Webinar: Re-image SOC to Transform to the Digital World
ความท้าทายของ SOC ในปัจจุบัน คือ การรับข้อมูลจากเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หลากหลาย และมากเกินไป ทั้งยังทำงานแยกขาดจากกัน ส่งผลให้ทีมผู้เชี่ยวชาญต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์และตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสุญเสียเวลาและอาจพลาดเหตุการณ์บางอย่างที่สำคัญไป ในขณะเดียวกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็พยายามที่จะสร้างความง่ายในการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน เพื่อให้สามารถตรวจจับเหตุไม่พึงประสงค์ได้อย่างแม่นยำ ภาระที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าของทีมงาน การตรวจสอบที่ช้า และความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ เมื่อความต้องการ SOC เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้ทันกับความต้องการ

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อรู้จักกับ Cortex XSIAM (eXtend Security Intelligence & Automation Management) แพลตฟอร์ม SOC อัตโนมัติของ Palo Alto Networks ที่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานวิธีการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ และการทำงานอย่างอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดการ SOC ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในยุค Digital Transformation ได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
- ปัญหาของ SOC ในปัจจุบัน
- Cortex XIAM – แนะนำโซลูชันเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ SOC
- ร่วมตอบแบบสอบถามลุ้นรางวัล
- Wrap up and Q&A – สรุปและตอบข้อสงสัย

Nov 22, 2022 02:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TechTalk Thai.