webinar register page

Webinar banner
Cơ hội theo mùa cho ngũ cốc thức ăn chăn nuôi: Hạt lúa mì nảy mầm / Seasonal feed grain opportunity: Sprouted Wheat
Hạt lúa mì nảy mầm có thể giữ vai trò một nguồn năng lượng và chất dinh dưỡng tuyệt vời cho heo, gia súc và gia cầm, khi mà đợt thu hoạch ngũ cốc gần đây của Úc đem lại cơ hội để tận dụng loại hàng hóa giá trị cao này. /Sprouted Wheat can act as an excellent source of energy and nutrients for pigs, cattle, and poultry, with the recent Australian grain harvest providing the opportunity to utilise this high-value commodity.

Việt Nam, ngày 20 tháng 1 năm 2022 /
Vietnam January 20, 2022

Các bài trình bày chuyên môn chủ đạo sẽ đưa ra thông tin chuyên sâu về vấn đề sử dụng hạt lúa mì nảy mầm, tin tức thị trường cập nhật và những kết quả liên quan cụ thể đến vòng đời của động vật. / Keynote technical presentations will include insights into the utilisation of sprouted wheat, market updates and outcomes specific to animal growth cycles.

Jan 20, 2022 10:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sean McKeown.