webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Inspiring Digital Activities - Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol
Inspiring Digital Activities

This session will be delivered in English

This webinar is aimed at those working in the Health and Social Care sector and will introduce you to resources you can use to engage people with digital technology. The session will provide you with inspiration and ideas on how to run digital activities to enhance the health and well-being of the people you care for. Topics that will be covered will include, reminiscence, using YouTube, music, reading online, music, games/puzzles, creative apps, Google Maps/Google Earth looking at where you were born or grew up etc.

Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Mae’r weminar hon wedi’i hanelu at y rheiny sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a bydd yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch eu defnyddio i gael pobl i ymgysylltu â thechnoleg digidol. Bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli ac yn rhoi syniadau i chi am sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw. Bydd y testunau sy’n cael eu trafod yn cynnwys hel atgofion, defnyddio YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, cerddoriaeth, gemau / posau, apiau creadigol, Google Maps/Google Earth i'ch arwain i ble y cawsoch eich geni neu’ch magu, ac ati.

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Oct 22, 2021 10:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Communities.