webinar register page

Webinar banner
เว็บบินาร์ในหัวข้อข้าวสาลีออสเตรเลียสำหรับการอบในทวีปเอเชีย
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมธัญพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC) และสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade) / Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

Australia wheat quality 20-21
คุณภาพข้าวสาลีออสเตรเลียประจำปี 20-21
o Quality of Australian wheat for Asian baking applications
คุณภาพของข้าวสาลีออสเตรเลียสำหรับการอบในทวีปเอเชีย
o Tolerance to fermentation
ความทนต่อการหมัก
C-Cell: a quality management tool for test and commercial baking
C-Cell: เครื่องมือจัดการคุณภาพสำหรับการอบเพื่อทดสอบและการอบเชิงพาณิชย์

Nov 9, 2021 10:00 AM in Bangkok

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

ดร. Larisa Cato / Dr Larisa Cato
ผู้จัดการตลาดเทคนิคด้านคุณภาพของข้าวสาลี ประจำ􀑥ศูนย์นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของ ออสเตรเลีย / WHEAT QUALITY TECHNICAL MARKETS @AEGIC
ด้านคุณภาพของข้าวสาลีสำหรับตลาดต่างประเทศของออสเตรเลีย นอกจากนี้ เธอยังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านคุณภาพของข้าวสาลีและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย อีกทั้งยังมีทักษะที่ไม่เหมือนใคร ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์ เทคนิคและตลาดเข้าด้วยกัน หัวข้อวิจัยที่เธอสนใจรวม ถึงผลิตภัณฑ์เอเชีย (ข้อกำหนดด้านคุณภาพของสตาร์ชและโปรตีน ของบะหมี่รูปแบบต่างๆ ในเอเชีย) และระบบการอบอาหาร รวมถึง นวัตกรรมในการแปรรูป คุณ Larisa เป็นผู้แทนออสเตรเลียประจำสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีธัญพืชระหว่างประเทศ (ICC) สมาชิกคณะกรรมการ สมาคมธัญพืชและเมล็ดธัญพืช ประธานร่วมของคณะกรรมการทาง เทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ในเอเชียและการอบขนมปังประจำสมาคม ธัญพืชและเมล็ดธัญพืช และสมาชิกทางเทคนิคของสมาคมข้าวสาลี ของอุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชประจำเวสเทิร์นออสเตรเลีย (GIWA) ก่อนมาทำงานที่ AEGIC คุณ Larisa ก็ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน ผลิตภัณฑ์จากเอเชียที่บริษัท AWB จำกัด กระทรวงเกษตรและอา หารแห่งเวสเทิร์นออสเตรเลีย เพื่อรับประกันว่าอุตสาหกรรมข้าวสาลี จากเวสเทิร์นออสเตรเลียจะแข่งขันกับนานาประเทศได้
Mr Jason Swift
คุณภาพและการแปรรูปข้าวสาลี - ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบประจำ / WHEAT QUALITY AND PROCESSING – BAKING SPECIALIST @AEGIC
คุณ Jason Swift เป็นคนทำขนมอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหราชอาณาจักรมานานกว่า 25 ปีแล้ว เขายังคงศึกษาเกี่ยวกับการอบขนมและเทคโนโลยีอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี รวมถึงฝึกฝนทักษะในการเป็นนักเทคโนโลยีด้านการอบกับผู้ผลิตสินค้าบริโภคที่เติบโตเร็วและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ คุณ Jason ให้ความสำคัญกับวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยไต่เต้าขึ้นเป็นผู้จัดการทางเทคนิค และรับผิดชอบทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงแนวคิดร้านเบเกอรี่เพื่อทดสอบเมื่อแรกเริ่ม สูตรและการจัดทำข้อกำหนดเฉพาะ การสรรหาวัตถุดิบ โรงงานอบขนมทั้งหมด และการกำหนดขั้นตอน ตั้งแต่เขาเดินทางมาถึงออสเตรเลียเมื่อ 11 ปีก่อน คุณ Jason ก็ได้ทำงานเป็นผู้จัดการร้าน/โรงงานเบเกอรี่และอาจารย์ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาก็ได้มีส่วนช่วยพัฒนาการฝึกหัดในโรงงาน/ร้านเบเกอรี่ในออสเตรเลียรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม เขายังให้ข้อมูลสำคัญๆ เพื่อช่วยปรับปรุงให้ทันสมัยและเพิ่มข้อกำหนดทางเทคนิคลงไปมากขึ้นด้วย เขาชอบมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีพลวัต ในตำแหน่งของเขาที่ AEGIC ในปัจจุบัน ทีมนี้มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นเลิศด้วยการปรับ
Stan Cauvain
เจ้าของ/ผู้อำนวยการของ / OWNER/DIRECTOR @BakeTran
คุณ Stan Cauvain เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธัญพืชและการแปรรูปธัญพืชที่ CCFRA มานาน 10 ปี ประสบการณ์การทำงานที่ FMBRA และ CCFRA รวมกัน 35 ปีทำให้คุณ Stan มีประสบการณ์ด้านการผลิตแป้งและการอบอย่างกว้างขวาง และก่อนดำเนินการวิจัย เขาก็เคยมีประสบการณ์เชิงพาณิชย์ด้านการผลิตแป้ง การทำขนมปังและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณ Stan เคยได้รับรางวัลความสำเร็จพิเศษในฐานะคนทำขนมอบของสหราชอาณาจักรจากอุตสาหกรรมการอบของสหราชอาณาจักร (1998) เหรียญ Friedrich Schweitzer (2004) จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธัญพืชระหว่างประเทศสำหรับการมีส่วนช่วยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ธัญพืชและรางวัลความสำเร็จสูงสุด Eberhard Paech (2009) จากอุตสาหกรรมการอบของเยอรมนี เขาเป็นอาจารย์เสริมที่สถาบันความมั่นคงทางอาหารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในปี 2015 และก็เป็นสมาชิกสหกรณ์การค้าของ Worshipful Company of Bakers (ลอนดอน) ในปี 2019 ด้วย
Dr Pam Dovi
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณภาพข้าวสาลี - การอบเพื่อทดสอบของ / WHEAT QUALITY TECHNICAL OFFICER – TEST BAKING @AEGIC
คุณ Pam Dovi เป็นเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณภาพข้าวสาลี - ผู้อบเพื่อทดสอบของศูนย์นวัตกรรมเมล็ดธัญพืชส่งออกของออสเตรเลีย (AEGIC) คุณ Pam สนับสนุนผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมการทดสอบคุณภาพข้าวสาลีและระเบียบวิธีของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของ AEGIC เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าในอุตสาหกรรมเมล็ดธัญพืชของออสเตรเลีย ในตำแหน่งนี้ เธอสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติในการผสมแป้งโดว์ของลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวฟ่าง โดยใช้วิธีคัดกรองระดับจุลภาคและคุณสมบัติของส่วนผสมระหว่างโพรลามินข้าวโพดและโคโปรตีน คุณ Pam มีใจรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดธัญพืช รวมถึงยังมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง