webinar register page

Webinar banner
Phát Triển Bền Vững & Minh Bạch - Chuyển Đổi Chuỗi Cung Ứng Dệt May || Sustainability & Transparency - Transforming The Textile Supply Chain
Chương trình || Agenda:

09:00 - Đáp Ứng Của Ngành Dệt May Việt Nam Trước Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững.
=> Ông Vũ Đức Giang --- Chủ Tịch VITAS.
09:00 - Vietnam Textile Industry On Sustainability.
=> Mr. Vu Duc Giang --- VITAS Chairman.

09:15 - Chiến Lược Về Bền Vững & Việc Cải Tiến Các Nhà Cung Cấp Tại Việt Nam.
=> Ông Edward Dũng --- Giám Đốc nhãn hàng may mặc và phụ liệu, Puma.
09:15 - Sustainability Strategy & Works To Improve Supplier Performance In Vietnam.
=> Mr. Edward Dung --- Branch Manager Apparel & Accessories, Puma.

09:45 - Chương Trình US Cotton Trust Protocol: Hành Trình Một Năm.
=> Ông Trenton Rea --- Giám Đốc Bắc Mỹ, US Cotton Trust Protocol.
09:45 - US Cotton Trust Protocol: A Year Of Progress.
=> Mr. Trenton Rea --- North America Account Manager and Sustainability Consultant, US Cotton Trust Protocol Representative.

10:15 - Lựa Chọn Nguyên Liệu Đáp Ứng Mục Tiêu Bền Vững.
=> Bà Agata Smeets --- Giám Đốc Toàn Cầu Về Bền Vững, GAP.
10:15 - Raw Material Selection To Meet Sustainable Goals.
=> Mrs. Agata Smeets --- Director of Global Sustainability Group, GAP.

10:20 - Kỷ Nguyên Mới Trong Phát Triển Bền Vững: Cơ Hội Cho Các Nhà Máy.
=> Bà Jane Singer --- Nhà Sáng Lập & Giám Đốc Điều Hành, Tạp Chí Inside Fashion.
10:20 - A New Era In Sustainability: An Opportunity For Manufacturers And Mills.
=> Mrs. Jane Singer --- Founder & Managing Director, Inside Fashion.

10:50 - Bền Vững Là Một Hành Trình.
=> Bà Nguyễn Ngọc Kim Oanh --- Trưởng Phòng An Toàn Môi Trường Sức Khỏe Và Phát Triển Bền Vững, Saitex International.
10:50 - Sustainabilty Is A Journey.
=> Mrs. Nguyen Ngoc Kim Oanh --- HSE & Sustainability Manager, Saitex International.

11:20 - Bế Mạc.
11:20 - Closing.

Oct 29, 2021 09:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .