webinar register page

Webinar banner
VIAC - ITPC - VECOM | Tọa đàm "Giải pháp cho Doanh nghiệp xuất khẩu trong tiến trình chuyển đổi số"
Nhằm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu dưới tác động của đại dịch Covid-19, cũng như hiểu được các vấn đề rủi ro pháp lý và phương thức giải quyết tranh chấp khi áp dụng chuyển đổi số, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức buổi toạ đàm "Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu trong tiến trình chuyển đổi số".

Sep 29, 2021 08:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).