webinar register page

Polityka energetyczna Polski i Czech do 2050 r. / Energy policy of Poland and the Czech Republic until 2050
Webinar na temat przyszłości polityki energetycznej. Przyczyni się do podniesienia świadomości na temat aktualnych problemów związanych z transformacją energetyczną i ochroną środowiska. / The webinar on the future of energy policy will contribute to raising awareness of the current problems related to the energy transition and environmental protection.

-------------
Projekt "Polska i Czechy wobec wyzwań polityki klimatycznej" finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022”. Wysokość dotacji: 60 000,00 zł / The project "Poland and the Czech Republic in the face of climate policy challenges" is financed by the state budget within the call for proposals of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland "Polish-Czech Forum 2022". The budget of the grant: PLN 60,000.00

May 17, 2022 11:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Forum Ekonomiczne webinars - isw.org.pl.