webinar register page

Webinar banner
PISO Evidenca pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč (ESZ)
Predstavitev PISO Evidence pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč:

- vzpostavitev evidence pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč na podlagi uradnih evidenc,
- določitev razvojnih stopenj,
- odmera takse (simulacije),
- ostalo (povezava z NUSZ, ESZ in prenos namenske rabe na ZKN, vzdrževanje evidence, uporaba razvojnih stopenj pri načrtu preskrbe z zemljišči).

00:32:00

* Required information
Loading