webinar register page

Lunchwebinar - Diabetes
SGLT2-hämmarbehandling ur en nefrologs synvinkel

Intresset ökar för njurskyddande egenskaper hos SGLT2- hämmare. Nu finns studier som visar positiva effekter även vid mer uttalad njursvikt och hos patienter utan diabetes.

Moderator: Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

Föreläsare: Maria Eriksson Svensson Professor i njurmedicin vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska Sjukhuset

Oct 28, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.